(English) LG
everything for faradid is easy and simple

فضای تبلیغاتی و محیطی

تهران زیبای ما، تکیه داده به دامنه‌ی کوه، پرشکوه و پابرجا، به زیست شهری خود ادامه می‌دهد.
«فرادید هنر» خوب می‌داند که زیبا نگه‌داشتن چهره‌ی زیبای شهر و حتی زیباتر کردن آن، تا چه اندازه اهمیت دارد. «فرادیدهنر» دوست‌دار طبیعت است و سعی دارد تا با محدود نکردن افق دید عابران و پیاده‌سازی ایده‌های تازه و پیشگام، به جای تخریب طبیعت و مناظر، به شهرداری تهران در زیباتر کردن مناظر شهری کمک کند. شاید به همین علت است که نوع تصاویر و سازه‌های تبلیغاتی برایمان اهمیت خاصی دارد و ما با وسواس خاصی به سراغ ایده‌ها رفته و متناسب با جایگاه و موقعیت جغرافیایی‌اش، بر روی آن کار می‌کنیم. حفظ بهداشت بصری شهروندان، اولویت ما است.
در گذشته، ارزش یک جایگاه تبلیغات محیطی، به‌وسیله‌ی شمارش دستی یک ناظر انجام می‌شد و با استفاده از آمار دوره‌ای و ضرب تعداد سرنشینان در تعداد خودروها، میزان مخاطب یک جایگاه مشخص می‌شد اما امروزه، علاوه براین‌که این سرشماری به‌صورت هوشمند انجام می‌شود، ارزش یک جایگاه علاوه بر تعداد مشاهده‌ به عوامل دیگری نیز هم بستگی دارد. عواملی همچون خلاقیت سازه، نوع جامعه‌ی مخاطب هدف و موقعیت جغرافیایی نیز در ارزش‌گذاری جایگاه نقش دارد.
به طور‌کلی، «فرادید هنر» معتقد است یک تبلیغ محیطی خلاق و هنرمندانه می‌تواند به جای تخریب محیط، به کمک آن آمده و در زیباسازی فضای شهری تأثیرگذار باشد. در کنارما، از زیبایی شهر لذت ببرید.