اولین شعبه فروشگاه آیدید درتاریخ ۱۱/۱۱/۲۰۱۱ افتتاح شد.

افتتاحیه شعبه باشگاه انقلاب

Close

افتتاحیه شعبه گلستان

Close

زمستان ۹۳

Close

افتتاحیه شعبه مدرن الهیه

Close
(English) Golestan Chai
Faradid is one of the bests in industry.
مشتریان