به پاس رشادت های قهرمانانه آتش نشانان

(English) Nestle
I love Faradid