سانی نِس

نام پروژه: کمپین تبلیغاتی محیطی برند “سانی نس“
تهیه کننده: شرکت تبلیغاتی فرادید هنر امروز
زمان اجرا: آذر ماه سال ۱۳۹۶

بازگشت
(English) Nestle
I love Faradid