سانی نِس

نام پروژه: کمپین تبلیغاتی محیطی برند “سانی نس“
تهیه کننده: شرکت تبلیغاتی فرادید هنر امروز
زمان اجرا: آذر ماه سال ۱۳۹۶

بازگشت
(English) Golestan Chai
Faradid is one of the bests in industry.