هاکوپیان

نام پروژه: کمپین تبلیغاتی محیطی برند “هاکوپیان”
تهیه کننده: شرکت تبلیغاتی فرادید هنر امروز
زمان اجرا: بهمن ماه سال ۱۳۹۶

بازگشت
(English) Golestan Chai
Faradid is one of the bests in industry.