هاکوپیان

نام پروژه: کمپین تبلیغاتی محیطی برند “هاکوپیان”
تهیه کننده: شرکت تبلیغاتی فرادید هنر امروز
زمان اجرا: بهمن ماه سال ۱۳۹۶

بازگشت
(English) Nestle
I love Faradid