پوسترهای هوشمند مطالب خواندنی

اين تكنولوژی با استفاده از يك الگوريتم ژنتيكی بر اساس قدرت ويژگی ها يا ژن هايي نظير متن، چیدمان، فونت و تصوير كار می كند. با نصب يك دوربين بر روی پوستر، M&C Saatchi می تواند ميزان جذب شدن رهگذران را با توجه به خوشحال، غمگين يا خنثی به نظر رسيدنشان اندازه گيری كند.

آن دسته از ژن ها (يا آگهی های تبليغاتی) كه كسی را به سوی خود جذب نمی كنند، كم كم از بين خواهند رفت در حالي كه پوستر های جذاب در آينده دوباره بازسازی می شوند و رويكرد داروين نسبت به تبليغات را اتخاذ خواهند كرد. در اين وضعيت فقط قوی ترين اجرا های خلاقانه بقا خواهند يافت. نه فقط اين بلكه مقدار كمی از ژن های فوق به طور تصادفی جهش پيدا خواهند كرد. اين پديده بدان معنا است كه نسل بعدی يك شانس بهبود طبيعی در طول زمان را دارد.

اين نوآوری به دليل قابليت خود نوشتاری پوسترها، حوزه جديدی را در صنعت تبليغات به وجود می آورد.

مسئوليت اجرای پروژه پيشگامانه فوق با مشاركت آژانس ارتباطی “Posterscope” و تركيبی از رسانه های جهانی به نام “Clear Channel UK” پذيرفته شد.

اين كمپين پيشگامانه نشان مي دهد كه چگونه قابليت های در حال تحول و ظرافت منحصر به فرد يك رسانه می تواند راهی جديد را به تبليغ كنندگان پيشنهاد دهد. اين قبيل كمپين های خارج از خانه ديجيتال مي توانند مثل گذشته با استفاده از برخي تكنولوژی ها به طور خلاقانه بر اساس فاكتور هايی نظير درجه حرارت، آب و هوا، اطلاعات مربوط به سفر، موقعيت مكانی و ساعت روز تغييركنند. در هر صورت اين كمپين يك قدم از قبل فراتر نهاده است و متناسب با احساسات بينندگان واكنش نشان می دهد.

اين تكنولوژي در آينده نزديك حتما بيش از پيش نظر تبليغاتچی ها را به سوی خود جلب خواهد كرد.

آگهی های تبليغاتی هوشمندانه مصنوعی فوق در ايستگاه های اتوبوس “Oxford Street” و “Clapham Common” نصب خواهند شد.

بازگشت
(English) Nestle
I love Faradid