کمپین الوپیک – شیراز

نام پروژه: کمپین تبلیغاتی الوپیک در شیراز

تهیه کننده: شرکت تبلیغاتی فرادید هنر امروز

زمان اجرا: اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷

بازگشت
(English) Nestle
I love Faradid