کمپین تبلیغاتی الوپیک – مشهد

نام پروژه: کمپین تبلیغاتی الوپیک در مشهد

تهیه کننده: شرکت تبلیغاتی فرادید هنر امروز

زمان اجرا: اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷

بازگشت
(English) Golestan Chai
Faradid is one of the bests in industry.