بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات

(English) Golestan Chai
Faradid is one of the bests in industry.